top of page

Death

מוות

מוות.jpg

מערב הנגב, יער שוקדה, פסטיבל דרום אדום, פברואר 2013

מחזור החיים - כשזה ברור זה יפה גם במצב נבול

נבול, חד, ורק הצבע האדום הדהוי הוא
זיכרון רחוק של ימים טובים וצעירים

? האם אנחנו זוכרים לעזור לקרובים לנו שתש כוחם

Death.jpg
Death Details.jpg
bottom of page