top of page

Girl in the wind

נערה ברוח

נערה ברוח.jpg

עמק חפר, מכמורת, חוות סוסים הקקטוס, יולי 2017

נשמה חופשית - כן / לא / לא בטוח, אולי קצת

לקחת נשימה עמוקה, ולהרגיש את התחושה של הרגע החופשי והמיוחד הזה

?  האם אני חופשי

Girl in the Wind.jpg
Girl in the Wind Details.jpg
Girl in the Wind Details.jpg
bottom of page